Vedtekter

Vedtekter for foreningen ProutNorge

 

§ 1. Foreningens navn er ProutNorge.

§ 2. Foreningen er partipolitisk uavhengig og har som formål:
– å spre ideene til den Progressive Nyttegjøringsteorien – PROUT – (Progressive UtilizationTheory) som et alternativt system, ved blant annet:
– å gi foredrag, arrangere kurs, gjennomføre demonstrasjoner o.l.
– å støtte folkebevegelser som arbeider for å innføre mest mulig av Prout i det norske samfunn, herunder aviser, tidsskrifter og partier.

§ 3. ProutNorge er en ideell forening. Enhver enkeltperson som støtter foreningens formål oghar betalt årskontingenten, kan opptas som medlem.

§ 4. Foreningens øverste myndighet er årsmøtet.
Ordinært årsmøte avholdes hvert år. Styret innkaller til årsmøtet med 2 ukers skriftlig varsel. Ekstraordinært årsmøte kan med samme varsel innkalles av styret, eller ved at en fjerdedel av medlemmene ønsker det. Hvis ikke annet er bestemt, skjer alle vedtak eller valg med alminnelig flertall fra de fremmøtte, som har betalt årskontingenten.
På det ordinære årsmøte skal følgende dagsorden behandles:
1) Valg av ordstyrer.
2) Valg av referent.
3) Årsberetning.
4) Godkjennelse av revidert regnskap og forslag til plan og budsjett
5) Fastsetting av kontingent.
6) Innkomne forslag.
7) Valg av leder.
8) Valg av 3-5 styremedlemmer samt minst 2 varamedlemmer.
9) Valg av revisor.
Alle styremedlemmer og varamedlemmer innkalles til styremøter med innkalling og nødvendige sakspapirer.

§ 5. Foreningen ledes av et styre, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret velges for ett år av gangen. Årsmøtet skal velge sekretær (leder), kasserer, referent og styremedlemmer, samt varamedlemmer.
Styret kan opprette arbeidsgrupper/temagrupper etter behov. Gruppene er underlagt styret.
Styret tar initiativ til aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål. Medlemmer kan gi forslag til aktiviteter. Ved lik stemmegivning teller sekretærens stemme dobbelt. Hvis mulig skal begge kjønn være representert i styret.

§ 6. Lokalavdelinger kan opprettes etter avtale med styret.

§ 7. Ekskludering av et medlem kan kun skje på anmodning av styret og etter godkjennelse på årsmøtet.

§ 8. Endringer av disse vedtektene kan vedtas på årsmøtet, når to tredjedeler av de som har stemmerett, er for endringen. Endringsforslag skal bekjentgjøres samtidig med innkalling til årsmøtet.

§ 10. For å ha en gyldig beslutning om opphør av foreningen kreves det tre firedeler av avgitte stemmer på et ordinært årsmøte, eller på et dertil innkalt ekstraordinært årsmøte. Samtidig med denne beslutningen skal årsmøte eller det ekstraordinære årsmøte avgjøre anvendelsen av
foreningens formue og avvikling av foreningens rettigheter og forpliktelser.

Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 01.09.2016.